برچسب: برچسب اصلت غذا

غذای سالم

مسئولان کشاورزی، نظارت بیشتری داشته باشند

نمونه‌های مختلف آنها در آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو بررسی شدند. نتایج آزمایش نشان می‌دهد که این محصولات، به جز آلاینده و باقی مانده سموم ، حاوی نیترات و فلزات سنگین هم بودند.