برچسب: بحران آب

کارخانجات بزرگ جهان

مهندسی تقاضاغفلت اقتصادایران

همیشه برای پوشش و جوابگویی تقاضا به فکر فربه کردن و ظرفیت سازی طرف عرضه رفته ایم . سرمایه گذاری برای عرضه بیشتر و بیشتر . همیشه هم غالبا از تقاضا عقب بوده ایم . آیا تا به حال یاد دارید که در یک برنامه ریزی اقتصادی , از میوه تا مسکن و خودرو و فولاد و اشتغال و بیکاری و کمبود آب وترافیک و نقدینگی و . . . را با وجه دیگری از اقتصاد یعنی مهندسی تقاضا , برنامه ریزی اقتصادی کرده باشیم