برچسب: انجمن صنایع غذایی مازندران

شیرخام

عرضه شیرسنتی فاجعه است

رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران اظهار کرد: دکتردیناروند معاون وزیر بهداشت درباره حل معضل خمیر مرغ در فرآورده‌های گوشتی دو ماه پیش در مازندران این قول را داد که تا سه ماه آینده این مشکل رفع شود در حالی که از فرصت تعیین شده تنها یک ماه بیشتر فرصت باقی نمانده است.

سبدکالا

افزایش قیمت شیربه نفع زنجیره توزیع

رییس انجمن غذایی مازندران از سیاست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبنی بر اینکه واحد های لبنی باید شیر را گرانتر از دامداران بخرند، گفت : اینکه ماموران و ناظرین سازمان صنعت، معدن وتجارت در واحد های صنایع لبنی مستقر شوند تا شیر را گرانتر بخرند ،حرکتی بسیار زشت و ناپسند است.