برچسب: انجمن بیوتکنلولوژی ایران

موزسالم

کشت برنج تراریخته اولین باردردنیا

سیروس زینلی با اشاره به اینکه سند ملی جدید زیست فناوری در سومین جشنواره زیست فناوری رونمایی می شود درباره چرایی عدم اجرای سند و قانون فعلی زیست فناوری در کشور گفت : علیرغم اینکه ما نقشه راه یا سند ملی زیست فناوری داشتیم ولی واقعیت این است که بزرگ شدن زیست فناوری در کشور چندان منطبق با سند نیست.