برچسب: انجمن ارگانیک

محصولات تراریخته را تجاری نکنید

کاندیدای جایزه آلترناتیو نوبل جهان و فعال محیط زیست ضد جهانی سازی خواستار جنبش کارشناسان برای مطلع کردن ملت و دولت از عواقب استفاده محصولات تراریخته شد و به برخی دلایل مخاطرات پشت پرده تلاش برخی برای تجاری سازی زودهنگام...