برچسب: الگوی تغذیه

عرضه میوه

تحقیق تازه درعلل مرگ ومیر زودرس

این تحقیق نشان داد که در تمام این کشورها زنان در تمام گروه‌های سنی ضریب توده بدنی (BMI) و کلسترول تام بیشتری از مردان دارند، اما از نظر فشار خون و قند خون تفاوتی بین زنان و مردان وجود نداشت.

غذای سالم

تغذیه والگوی تغذیه ای کشورسالم سازی میشود

دکتر عبدالهی در ادامه افزود: در میزان نمک موجود در نان به کمک سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو بازنگری صورت گرفت و استاندارد نمک از ۲٫۳ به ۱٫۸ درصد در نان کاهش پیدا کرد و واحدهای نانوایی موظف به کاهش نمک در نان شدند.