برچسب: اقتصادخرد

کشتارگاه مرغ

تلنگری برفراموشی اقتصادخرد درایران

میدانید هر موقع که مشکلات ساختاری مطرح میگردد یاد طنز دستان پشت پرده در فوتبال میافتم . دستهای خود ساخته که مترسک هستند ولی برخی عمدا و برخی دیگر سهوا آنها را واقعی پنداشته و از قبالشان هم فرار میکنند و هم زیر سایه شان به آسایش میرسند . مشکلات ساختاری از قبیل تعدد مراکز تصمیم گیری و رکود تورمی و سازمانهای موازی و نهادینه نشدن این و آن فرهنگ و . . . را بسط و توسعه میدهیم تا حرکتی برای جبران خطاهای استراتژیک خود نکنیم .