برچسب: افطاری سالم

تغذیه روزه دار

روزه داری تغذیه وسلامتی

روزه مایه استقرار و تثبیـت اخـلاص نزد انسان، آرامش روان و ایمن بودن از آشفتگی و اضطراب است و آثار بهداشتی و درمانی فراوانی دارد به استنـاد به آیه ۸۴ سوره «بقـره فلسفه روزه قرار دادن انسان در مسیر دستیابی به تقوا است»