برچسب: اسیدچرب

روغن مرغ

آیا روغن خوراکی به زیر۳درصدچربی ترانس میرسند؟

اگر چه  بر اساس برخی استاندارد ها استفاده از اسید های ترانس بین ۵ تا ۱۰ درصد مجاز می باشد اما در سال  این اسیدها  را در روغن های مصرفی به زیر ۲درصد کاهش خواهیم داد.  یکی از برنامه های...