برچسب: اسانس چایی

چای ارگانیک

کدام برند خاص چای ایرانی ارگانیک است که صادر می شود؟

به عبارت دیگر بوته های هفت تا ۲۵ ساله بیشترین بهره وری را دارند اما اگر هرس نشوند به تدریج عملکرداش کاهش می‌یابد، یعنی در عمر هفت تا ۲۵ سال نمی توان انتظار بیشترین محصول را از آن داشت