برچسب: ادویه تقلبی

زعفران تقلبی

بازهم زعفران وادویه های دلپسند

عوارض مختلف این ماده سمی شامل بروز حساسیتهای مختلف به شکل های گوناگون مثل اسکولی و پورپورا، بروز نشانگان بیش فعالی در کودکان، افزایش حملات آسمی در کودکان، تومورهای تیروئیدی، تشدید میگرن و در موارد خیلی حاد تاری دید است.