برچسب: ادعاهای روازاده

تقلب دربرچسب اصالت

موادغذایی سالم وشبه علم های دکتر روازاده

((تحلیل کلیپ افشاگری های مواد غذایی ناسالم)) ————————————————— – تهیه کننده ی کلیپ (دکتر روازاده) پزشکی عمومی است که مثل همه ی پزشکان عمومی فقط ((دو واحد تغذیه)) گذرانده است. در دنیای فعلی در بخش تغذیه و مواد غذایی، چندین...