برچسب: اثرات سموم کشاورزی

آفت کشها وبیماری

اثرات سموم کشاورزی در محصولات غذایی

امروزه در بسیاری از کشورها ، به خصوص آنهایی که متکی به سموم وارداتی می باشند ، برنامه هایی در جهت کاهش مصرف سموم شیمیایی و جایگزین کردن روشهای مبارزه شیمیایی با دیگر روشها در دست اقدام می باشد. از جمله این روشها که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از متخصصان کشاورزی و دوستداران محیط زیست قرار گرفته ، مبارزه بیولوژیک در ابعاد وسیع آن می باشد.