برچسب: آینده غذا

سبزیجات فریز

غذای چندنفر در ایران قابل تامین است؟

نژادرفیعی در این برنامه با اشاره به تنش‌های موجود پیش روی منابع طبیعی کشور، به نقش آن برکشاورزی اشاره کرد و گفت: نحوه استفاده از منابع طبیعی باعث شده که نگرانی‌ها جدی درباره مصرف آب در بخش کشاورزی ایجاد و چنین مطرح شود که منابع طبیعی موجود امکان تأمین غذایی حداکثر ۵۰ میلیون نفر را دارد.