برچسب: آلاینده های خاک

غذای ارگانیک

مسئولیت سلامت سبزی ومیوه ها با کیست؟

عملکرد محصول در گلخانه به دلیل قابلیت کنترل عوامل محیطی و مهیا بودن فضای مناسب رشد و نمو چندین برابر عملکرد در محیط باز است ضمن اینکه تولید گلخانه ای در چهارفصل سال به شرط رعایت نکات لازم امکان پذیر می باشد. البته این پدیده نقطه قوتی است که می بایست مدنظر قرار گیرد و در تولیدات کشاورزی از آن استفاده شود اما با رعایت مصلحت جامعه و ملحوظ داشتن سلامت مردم که در اولویت اول قرار دارد.