برچسب: آشپزی ایرانی

چقندرلبویی رنگ مجازخوراکی

آش شله قلمکارتاکباب بناب میراث فرهنگی اند

براساس آنچه استاد دریابندری نوشته است، فرهنگ‌ها و مکاتب آشپزی دنیا در سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند،‌ سه ریشه اصلی مکتب «رومی» که مادر مکاتب اروپایی وآمریکایی است‌، مکتب «چینی» که مادر شیوه‌های آشپزی شرق است و مکتب آشپزی «ایرانی» که تفاوت آن با دو مکتب دیگر در انواع شیوه‌های پخت خوراک است