برچسب: آسیب شناسی تولید

میوه های دست کاری شده

آسیب شناسی تولید صنعتی در کشور

بعضی از آنها با سابقه کمتر از ۲۰ سال و زیر ساختهای انسانی و اجتماعی و پیشینه ای در حد صفر! الان تولید کننده صنعتی بین المللی شناخته میشوند . گستره آنها از آسیای جنوب شرقی تا خاورمیانه و آفریقا و امریکای لاتین گسترده است . وقتی ۲۰ سال پیش مثال کشورهای ژاپن و کره جنوبی را عنوان میکردیم , دهها دلیل سیاسی و اجتماعی و ماورالطبیعه بعنوان علت پیشرفت آنها میاوردند .