برچسب: آب معدنی سالم

مسئول پلمب بگویدیااستاندارد؟ آب دماوندچیست

بلاخره آب دماوند معدنی است یاآشامیدنی غیر معدنی؟ استانداردملی اصل است یاwho؟ فاکتور موردآزمایش چی بوده؟ اخطارهای قبلی چی بودند؟ آزمایشگاه های فرانسه چه برتری دارند؟آیا وزیربهداشت بایداز ریاست استانداردمجوز میگرفت؟آیا باید استانداردهای سلامتی موردتاییدتولیدکنندگان قراربگیرد؟ مدیرکل استاندارد تهران با...