برچسب: آبزیان حلال گوشت

ناگت ماهی

تقلب و توجه درخریدماهی سالم

تقلبات مربوط به عرضه ماهی کامل با کیفیت پایین تر به جای ماهی با کیفیت بالاتر: ۱ـ عرضه ماهی قباد، سکن (سوکلا)، گالیت و کوسه ماهی با عنوان ماهی شیر۲ـ عرضه ماهی سارم با نام شیر سارم، حلوا سارم، حلوا بندری و ماهی شیر